^ Back to Top

ราคาสินค้า

ราคาวัตถุดิบ

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 ข้าวโพด 9.33
 รำสด 10.20
 รำสกัด  7.90 
 กากถั่วเหลือง 17.45
 ปลายข้าว 9.30
 ปลาป่น 40.70

ราคาพันธ์

 พันธ์ ราคา(บาท/ตัว)
 ลูกไก่เนื้อ 9
 ลูกไก่ไข่ 8
 สุกรหย่านมพันธ์ -
 สุกรหย่านมขุน -
 โคเนื้อเพศเมีย 40,000
 โคนมเพศเมีย 60,000

ราคาเนื้อสัตว์

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 สุกรมีชีวิต 64-67
 สุกรเนื้อแดง 125
 สุกรเนื้อสัน  130-135
 วัวเนื้อแดง 220
 วัวเนื้อสัน 280
 ไก่ -
  เป็ด
-

ราคาไข่ไก่

 เบอร์ ราคา(บาท/ฟอง)
 เบอร์ 0 2.80
 เบอร์ 1 2.60
 เบอร์ 2  2.40
 เบอร์ 3 2.20
 เบอร์ 4 2.00
 เบอร์ 5 1.80

นานาปศุสัตว์

ไม่พบฟีด

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำวัน

ประวัติสมาคม

          สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ไทย (Thai Livestock Equipment Association หรือ TLEA) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา โดยจดทะเบียน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เป็นสมาคมฯ ที่รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์ปศุสัตว์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเบื้องต้นจำนวน 33 บริษัททั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ ด้านอุปกรณ์ปศุสัตว์ เพื่อสร้างมาตราฐานคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในและต่างประเทศ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการของตลาด รวมถึงการร่าวมมือกับภาครัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
          ภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นั้น มีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลิตผลและคุณภาพการผลิตสัตว์
          สมาชิกของสมาคมฯ ในปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์ฟาร์ม ทั้งในกลุ่มสัตว์ปีก, สัตว์บก และ สัตว์น้ำ โดยมีแนวคิดที่นำความรู้และประสบการณ์มารวมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเกษตรกร และภูมิภาคของไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคม

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จำหน่าย ผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจสอบ อุปกรณ์ปศุสัตว์และการเกษตร

(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน วัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของประเทศ

(3) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ

(4) ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์

(7) ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

(10) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์