^ Back to Top

ราคาสินค้า

ราคาวัตถุดิบ

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 ข้าวโพด 9.33
 รำสด 10.20
 รำสกัด  7.90 
 กากถั่วเหลือง 17.45
 ปลายข้าว 9.30
 ปลาป่น 40.70

ราคาพันธ์

 พันธ์ ราคา(บาท/ตัว)
 ลูกไก่เนื้อ 9
 ลูกไก่ไข่ 8
 สุกรหย่านมพันธ์ -
 สุกรหย่านมขุน -
 โคเนื้อเพศเมีย 40,000
 โคนมเพศเมีย 60,000

ราคาเนื้อสัตว์

 ประเภท ราคา(บาท/กก.)
 สุกรมีชีวิต 64-67
 สุกรเนื้อแดง 125
 สุกรเนื้อสัน  130-135
 วัวเนื้อแดง 220
 วัวเนื้อสัน 280
 ไก่ -
  เป็ด
-

ราคาไข่ไก่

 เบอร์ ราคา(บาท/ฟอง)
 เบอร์ 0 2.80
 เบอร์ 1 2.60
 เบอร์ 2  2.40
 เบอร์ 3 2.20
 เบอร์ 4 2.00
 เบอร์ 5 1.80

นานาปศุสัตว์

ไม่พบฟีด

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาพิเศษ เรื่อง "นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัฒน์"

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัตน์” ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตรอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ